Alumni

Licheng Guo 2022 RapidStream Design Automation PhD
Weikang Qiao wkqiao2015@ucla.edu 2022 Amazon PhD
Jie Wang jiewang@cs.ucla.edu 2021 Amazon PhD
Yuze Chi 2021 Google PhD
Zhe Chen zhechen@ucla.edu 2021 OmniVision Postdoc
Peipei Zhou memoryzpp@cs.ucla.edu 2019 University of Pittsburgh PhD
(Cody) Hao Yu hyu@cs.ucla.edu 2019 Amazon AI, AWS PhD
Zain (Zhenyuan) Ruan zainryan95@gmail.com 2019 MIT MS
Young-kyu Choi ykc@inha.ac.kr 2019 Inha University Postdoc
Peng Wei peng.wei.prc@cs.ucla.edu 2018 Google PhD

Pages