Preprints

  1. Zhe Chen, Garrett J. Blair, Changliang Guo, Alicia Izquierdo, Peyman Golshani, Jason Cong, Daniel Aharoni, Hugh T. Blair. A Hardware System for Real-Time Decoding of In-Vivo Calcium Imaging Data. bioRXiv: 2022.01.31.478424.
  2. Karl Marrett, Muye Zhu, Yuze Chi, Chris Choi, Zhe Chen, Hong-Wei Dong, Chang Sin Park, X. William Yang, Jason Cong. Recut: a Concurrent Framework for Sparse Reconstruction of Neuronal Morphology. bioRXiv: 2021.12.07.471686.
  3. Atefeh Sohrabizadeh, Yunsheng Bai, Yizhou Sun, Jason Cong. Enabling Automated FPGA Accelerator Optimization Using Graph Neural Networks. arXiv:2111.08848.
  4. Jie Wang, Jason Cong. Search for Optimal Systolic Arrays: A Comprehensive Automated Exploration Framework and Lessons Learned. arXiv:2111.14252.
  5. Atefeh Sohrabizadeh, Yuze Chi, Jason Cong. SPA-GCN: Efficient and Flexible GCN Accelerator with an Application for Graph Similarity Computation. arXiv:2111.05936.
  6. Saranyu Chattopadhyay, Florian Lonsing, Luca Piccolboni, Deepraj Soni, Peng Wei, Xiaofan Zhang, Yuan Zhou, Luca Carloni, Deming Chen, Jason Cong, Ramesh Karri, Zhiru Zhang, Caroline Trippel, Clark Barrett, Subhasish Mitra. Scaling Up Hardware Accelerator Verification using A-QED with Functional Decomposition. arXiv:2108.06081, August 17, 2021. [PDF]
  7. Young-kyu Choi, Yuze Chi, Jie Wang, Licheng Guo, Jason Cong. When HLS Meets FPGA HBM: Benchmarking and Bandwidth Optimization. arXiv:2010.06075, October 12, 2020. [PDF]
  8. Yuze Chi, Licheng Guo, Young-kyu Choi, Jie Wang, Jason Cong. Extending High-Level Synthesis for Task-Parallel Programs. arXiv:2009.11389, September 23, 2020. [PDF]
  9. Jason Cong, Zhenman Fang, Yuchen Hao, Peng Wei, Cody Hao Yu, Chen Zhang, Peipei Zhou. Best-Effort FPGA Programming: A Few Steps Can Go a Long Way. arXiv:1807.01340, July 3, 2018. [PDF]