graduation_2019.jpg

Cody Hao Yu, Peipei Zhou and Prof. Cong