Alumni

Yizhou Lin 2006 Magma Design Automation PhD
Zhiru Zhang zhiruz@cornell.edu 2006 Assistant Professor, Cornell University PhD
Guoling Han leohgl@cs.ucla.edu 2006 Staff Software Engineer, Xilinx Inc. PhD
Michael Gang Chen 2005 Member of Technical Staff, Magma Design Automation PhD
Ashok Jagannathan 2005 Senior Platform Simulation Engineer, Intel Corporation PhD
Deming Chen dchen@illinois.edu 2005 Assistant Professor, University of Illinois at Urbana-Champaign PhD
Michail Romesis michalis@magma-da.com 2005 Member of Technical Staff, Magma Design Automation PhD
Xin Yuan 2003 EDA Software Developer, IBM Corporation PhD
Chin-Chih Chang 2002 Member of Consulting Staff, Cadence, San Jose, California PhD
Tianming Kong 2002 Senior Engineer, Aplus Design Technologies PhD

Pages