Alumni

Sen Li senli@cs.ucla.edu 2014 Google MS
Mo Xu xumo0611@gmail.com 2014 Google MS
Karthik Gururaj karthikg@cs.ucla.edu 2013 Intel PhD
Yi Zou zouyi@cs.ucla.edu 2012 Software Engineer, Arista Networks. PhD
Chunyue Liu liucy@cs.ucla.edu 2012 Software Engineer, Google. PhD
Bin Liu 2012 Sr. Architect, Micron. PhD
Guojie Luo gluo@cs.ucla.edu 2011 CECA Peking University PhD
Kirill Minkovich cory_m@cs.ucla.edu 2010 Research Staff Member, HRL Lab. PhD
Wei Jiang 2009 Software Engineer, Google Inc. PhD
Zhiru Zhang zhiruz@cornell.edu 2006 Assistant Professor, Cornell University PhD

Pages