Alumni

Yi Zou zouyi@cs.ucla.edu 2012 Software Engineer, Arista Networks. PhD
Chunyue Liu liucy@cs.ucla.edu 2012 Software Engineer, Google. PhD
Bin Liu 2012 Sr. Architect, Micron. PhD
Guojie Luo gluo@cs.ucla.edu 2011 CECA Peking University PhD
Kirill Minkovich cory_m@cs.ucla.edu 2010 Research Staff Member, HRL Lab. PhD
Wei Jiang 2009 Software Engineer, Google Inc. PhD
Yiping Fan fanyp@cs.ucla.edu 2006 Senior Manager, Xilinx, Inc. PhD
Yizhou Lin 2006 Magma Design Automation PhD
Zhiru Zhang zhiruz@cornell.edu 2006 Assistant Professor, Cornell University PhD
Guoling Han leohgl@cs.ucla.edu 2006 Staff Software Engineer, Xilinx Inc. PhD

Pages