arXiv Articles

 

  1. Young-kyu Choi, Yuze Chi, Jie Wang, Licheng Guo, Jason Cong. When HLS Meets FPGA HBM: Benchmarking and Bandwidth Optimization. arXiv:2010.06075.  October 12, 2020.
  2. Atefeh Sohrabizadeh, Cody Hao Yu, Min Gao, and Jason Cong. AutoDSE: Enabling Software Programmers Design Efficient FPGA Accelerators. arXiv:2009.14381. September 30, 2020.
  3. Yuze Chi, Licheng Guo, Young-kyu Choi, Jie Wang, Jason Cong. Extending High-Level Synthesis for Task-Parallel Programs. arXiv:2009.11389. September 23, 2020.
  4. Jason Cong, Zhenman Fang, Yuchen Hao, Peng Wei, Cody Hao Yu, Chen Zhang,  Peipei Zhou.  Best-Effort FPGA Programming: A Few Steps Can Go a Long Way. arXiv:1807.01340. July 3, 2018.